തെരുവ് 

കണ്ണിൽ മൊത്തം ഇരുട്ടായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ചീറിപായുകയാണ്. നിരന്തരം അന്തമില്ലാതെ പായുന്ന ഈ വാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു സുപരിചിതമായിരുന്നു. പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുകച്ചുരുളുകളും  വാഹനത്തിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന പുകയും വായുവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കീറിതുടങ്ങിയ തന്റെ മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടിൽ കഴുകി കളയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ  അവളുടെ മിനുസമുള്ള ഉടുപും മേനിയും പല നിറങ്ങളാൽ വെട്ടിതിളങ്ങുന്നുണ്ട്. അവൾ ചവച്ചു തുപ്പിയ മുറുക്കിന്നു പോലും ഒരു വിലയുണ്ട് നിറമുണ്ട്. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു. അവൾ ഒരു കച്ചവടകാരിയാണ്, ബുദ്ധിമതിയായ കച്ചവടക്കാരി. അവൾക്കുള്ള വില പോലും എനിക്ക് ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്നും അയൽവാസികൾ തന്നെ. ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മടിവരാതെ ജീവിതം തള്ളിനീക്കാൻ ഓരോരോ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടു അപരിചിതർ. എനിക്ക് അവളോട് വെറുപ്പില്ല, സഹതാപം മാത്രമുള്ളു. എന്റെ വെറുപ്പ് ഈ സമൂഹത്തോടാണ്. എന്നെ ഒരു യാചകനും അവളെ ഒരു വേശിയുമാക്കിയ ഇതേ സമൂഹത്തോട്. ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല പുതിയ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു. 

2 thoughts on “തെരുവ് 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s